STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SŁUPSK

STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SŁUPSK Słupsk - Zdjęcie 1
STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SŁUPSK
Cena: Brak

Numer oferty: StPr/22/0112
Obowiązki:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów
w niżej wymienionych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Słupsk:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
ul. H. Pobożnego 2, 76-200 Słupsk
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka
ul. S. Banacha 5, 76-200 Słupsk
3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 4 im. Gustawa Morcinka ul. S. Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk
4. Szkoła Podstawowa nr 9
im. kmdra.por. Stanisława Hryniewieckiego ul. S. Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk
5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 10 im. Polonii ul. Orląt Lwowskich 1a, 76-200 Słupsk
6. Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Profesora Lotha 3, 76-200 Słupsk
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające
z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej,
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1449).
1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej
szkoły ponadpodstawowej oraz publicznej placówce może zajmować nauczyciel mianowany
lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie
lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu
zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w uczelni
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa
w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli
nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn.zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z
2021 r. poz. 478 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183,
z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
289);
11)w przypadku cudzoziemca posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na
zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.
z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub
jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym
języka polskiego;
2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego,
oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej
specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny,
oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
2) spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2-11.
3. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel
mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier
lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której
wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz
2) spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2-11.
4. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz
zespołu publicznych szkół może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia
łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier
lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.
5. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placówce
oraz w zespole publicznych szkół może zajmować również:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym
kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty,
Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych
komisjach egzaminacyjnych, lub
1a) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone
w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu
administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na
którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji
samorządowej, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku
świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)
- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania
co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
Wynagrodzenie od 3445 zł brutto- w zależności od stopnia awansu zawodowego.
Wymagania:
Wymagania konieczne:
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Miejsce pracy: 76-200 Słupsk, powiat: m. Słupsk, woj: pomorskie
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymagane dokumenty: Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznegoprzedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lubpublicznej placówki oraz trybu prac komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1428 ) , oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwojupublicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki (jeśli kandydatplanuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwojuprzedszkola, szkoły lub zespołu szkół w formie multimedialnej zobowiązany jest dozłożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację oprócz pisemnej koncepcjirównież prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna zkoncepcją złożoną na piśmie.);2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:a) stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albob) stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, alboc) stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącejnauczycielem;3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:- imię (imiona) i nazwisko,- datę i miejsce urodzenia,- obywatelstwo,- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentówpotwierdzających posiadanie wymaganego stażu, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy,zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentówpotwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończeniastudiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskichlub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania alboświadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;6) w przypadku cudzoziemca poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałemkopii:- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2021 r.), lub kopii świadectwa, o którymmowa w art. 211 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( Dz.U.z 2020 r. Poz. 35 ze zm.) lub- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia , studiów drugiego stopnia lub jednolitychstudiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego językapolskiego;7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiegoo braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowiskukierowniczym;8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślneprzestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanychz dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych( Dz. U. z 2021 r. poz. 289);11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawyz dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organówbezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r.poz. 1633) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przeddniem 1 sierpnia 1972 r.;12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnianauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy luboceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;14) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o którejmowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r.poz. 478, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) -w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełnipraw publicznych;16) zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celuprzeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowychkandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy), informacjąo ewentualnej prezentacji multimedialnej oraz dopiskiem Konkurs na stanowisko(nazwa szkoły) w Słupsku w terminie do dnia 17 lutego 2022 r. bezpośrednio wsekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3, pok.200.Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisemelektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawieraćelektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty. Procedura składaniadokumentów w postaci elektronicznej znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiegow Słupsku http://bip.um.slupsk.pl/eurzad/.W przypadku wysłania oferty pocztą na adres: Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji,76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3 decyduje data wpływu oferty do Urzędu.Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływuterminu składania ofert.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostanąpowiadomieni indywidualnie.Wszelkich informacji udziela Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku,pl. Zwycięstwa 3, II piętro pok. 203, tel. 59 848 82 32 lub sekretariat Wydziału Edukacjitel. 59 848 83 22.
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty


Data aktualizacji: 2022-01-14
Rodzaj umowy: Na czas określony
Rodzaj pracy: Pełny etat
Minimalne doświadczenie: Bez doświadczenia
Wykształcenie: Bez wykształcenia
Ilość wakatów: 6
Miejsce: Słupsk, pomorskie,
Nazwa firmy: Centralna Baza Ofert Pracy
Nazwa stanowiska: STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SŁUPSK
Więcej na stronie www:
STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SŁUPSK Słupsk - Obraz nr 1

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 474286

Informujemy, że oferta pracy pochodzi z serwisu InfoPraca.pl

APLIKUJ NA STANOWISKO »

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

 • specjalista

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna specjalista Gdańsk

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw ds. koordynacji obsługi i...

  specjalista Dodano: 23.01.2022
 • RTR Accountant - rekrutacja online

  HRK S.A. RTR Accountant - rekrutacja online Gdańsk

  RTR Accountant Miejsce pracy: Gdańsk Zadania: Realizacja czynności związanych z zamknięciem miesiąca zgodnie z wszelkimi wytycznymi, Przygotowywanie raportów...

  RTR Accountant - rekrutacja online Dodano: 23.01.2022
 • Software Developer

  Alior Bank S.A. Software Developer Gdańsk

  Oczekujemy pasji oraz dobrej i otwartej komunikacji. Ponadto znajomości podstaw programowania, tj. algorytmów, struktur danych, wzorców projektowych oraz wiedzy z...

  Software Developer Dodano: 22.01.2022
 • SPECJALISTA DO SPRAW PŁAC

  Centralna Baza Ofert Pracy SPECJALISTA DO SPRAW PŁAC Sopot

  Numer oferty: StPr/22/0081 Obowiązki: Sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji ZUS, PPK, Funduszu Świadczeń Socjalnych dla...

  SPECJALISTA DO SPRAW PŁAC Dodano: 22.01.2022
 • referent

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna referent Gdańsk

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw wierzycielskich w...

  referent Dodano: 22.01.2022
 • referent

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna referent Sopot

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w...

  referent Dodano: 22.01.2022
 • referent

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna referent Wejherowo

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw wierzycielskich w Pierwszym Dziale Spraw...

  referent Dodano: 22.01.2022
 • referent

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna referent Gdańsk

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w...

  referent Dodano: 22.01.2022

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się